مقايسه آگهی ها

عدم تنظیم سند در تاریخ مقرر موجب پرداخت خسارت تاخیر میشود؟

  • ۰

در صورتی که طبق تاریخ مقرر در قولنامه فروشنده یا خریدار برای تنظیم سند رسمی حضور پیدا نکند طرف مقابل می تواند با استناد به عدم حضور و قرارداد فی مابین از طریق دادگاه برای الزام به تنظیم سند رسمی و مطالبه ضرر و زیان مقرر در قولنامه اقدام نماید.

× مشاوره با کارشناس املاک